...ගමේ රසට...
පොලොස් කරිය සමග රොටී 2
Rs 200/=
ඇණවුම් කරන්න - 0758519765

image
Chamil Roshan added new photos to Game Rasata
1 year ago - Translate

...ගමේ රසට...
පොලොස් කරිය සමග රොටී 2
Rs 200/=
ඇණවුම් කරන්න - 0758519765

image
මාන්ශ අනුභව කරන කෙනෙකුට සත්ව ගාතන වැලකීම උදෙසා කතාකිරීමට සහ ඒ උදෙසා නීති වලට එකගවීමට අයිතියක් නැතිද? ඒ ඇයි?
1 year ago - Translate - Youtube

සන්වේදී කාරනා ගැන හිතලු කියද්දි මීට වඩා නිශ්චිතවව ඒවා හුදෙක් හිතලු බවත් පරීක්ශන මට්‍ටමකටවත් සලකන්න තරම් දියුනුද යන්න සදහන් කල යුතුමයි. නැතිනම් අනාගත පරපුර මේවගේ විවිද හිතලු විස්වාස කරල , විවිද මතවල එල්බගෙන බේද බින්න වන තතවය ඇතිකිරීමේ මාදය වගකීම දැන හෝ නොදැන ඉටු කෙරෙමින් පවතී.

https://youtu.be/m9rv5Vr9Ftc

 • About
 • සිස්ටම් එක වැරදි කියමින් ඉන්න එක වෙනුවට, චතුරාර්ය සත්ය තුලින් පාඩම් ඉගෙන ගනිමින්,
  1. ප්රශ්නය අත් දැකිම
  2. පරශ්නයට හේතු/හෙතුව හදුන ගැනිම
  3. හේතු නිවැරදි කිරිම තුලින් ප්‍රශ්නය නිරිදය වන ක්‍රමයක් සෙවිම
  4. නිරොදය වන පිලිවෙල ක්‍රියාවට නන්වන ක්‍රමය ට කටයුතු කිරීම, අනුගත වීම
  ප්‍රශ්නයක විසදුම ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා යොමුවන මේ පියවර පදනම කරගෙන , ඔබට තියන ඕනම සුදුසු කාලීන ප්‍රශ්නයක් ඉස්මතු කරන්න ආරාදනා කරනව.
  නීති පිලිවෙත් ගරුකරමින් විසදුම් මගක් පලදායකව එකගත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරමු
Enter with Facebook Login