ආයුබෝවන්,
මේ තියන්නේ Kaalama Taxi App එක ගැන මුලික තොරතුරු. කරුණාවෙන් හොඳින් කියවල තමන්ගේ 6 කණ්ඩායම් හදන්න.
එහෙම නැතිව මට තනිව පමණක් මේ දේ කරන්න බැහැ.

කියවන්න : https://kaalama.org/read-blog/292

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: කාලාම Taxi App එක එක්ක එකතු වෙන්න.
kaalama.org

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: කාලාම Taxi App එක එක්ක එකතු වෙන්න.

Uber, Bolt and Pick Me Apps are here in Sri Lanka, but they only focus on their own profit. Our Taxi Drivers are not compensated properly for their service. And this is how we are going to change it.
මේ මොඩියුලය නිර්මාණය කරන්න අපිට අවශ්‍ය සාමාජිකයන් ගණන තවමත් ඉතාම ටිකයි. ඔබ එකතු වෙලා උඩම පණිවිඩයේ කියන විදිහට පිරිස තව තව එක් කලොත් විතරයි අපිට ඒ දේ කරන්න වෙන්නේ. එනිසා ඒ විදිහට අපිට උදව් කරන්න, තමන්ගේ කණ්ඩායම හදන්න.
මේ Taxi සේවය ආරම්භ කරන්න නම් අපිට සෑහෙන රියැදුරු පිරිසක් ඕනෑ වෙනවා.
එනිසා ඔබේ 6 දෙනාගේ කණ්ඩායම බඳවා ගන්න අදම පටන් ගන්න.
2. මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබේ 6 දෙනාගේ කණ්ඩායම බඳවා ගන්න අදම පටන් ගන්න. https://kaalama.org/setting/affiliates

එතැන තියන "Your affiliate link" එක ඒ යාළුවන්ට දීල ඒ හරහා ලියාපදිංචි කරවන්න.3. ඔබගේ bike, ත්‍රිරෝදරථය, කාර් එක හෝ වෙනත් වාහනය ගැන දැන්වීමක් මේ ලින්ක් එකෙන් https://kaalama.org/my-products දාන්න.

හොඳින් මතක තියාගෙන "කාලාම Taxi" කියන ඛණ්ඩය තෝරන්න.

මේ තියන්නේ උදාහරණයක් : https://kaalama.org/post/4050
මේ ගෘප් එකට එකතු වෙන හැමදෙනාම ඉස්සෙල්ලම උඩ ලිපියේ තියන 6 දෙනාගේ කණ්ඩායම් හදන්න. ගැටළු මට කියන්න.
Enter with Facebook Login