කඩ කෑමවලට අකමැති අයට කෘතීම දෑ නැති ගෙදර විදිහට හදන අපේ කෑම.
අපි "කාලාම අපි" අවන්හලෙන්,..
- කාලාම අපි - දෙල්කඳ
https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda

image

කඩ කෑමවලට අකමැති අයට කෘතීම දෑ නැති ගෙදර විදිහට හදන අපේ කෑම.
අපි "කාලාම අපි" අවන්හලෙන්,..
- කාලාම අපි - දෙල්කඳ
https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda

image

කඩ කෑමවලට අකමැති අයට කෘතීම දෑ නැති ගෙදර විදිහට හදන අපේ කෑම.
අපි "කාලාම අපි" අවන්හලෙන්,..
- කාලාම අපි - දෙල්කඳ
https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda

කාලාම අපි දෙල්කඳ
kaalama.org

කාලාම අපි දෙල්කඳ

⭐ Home Delivery Or Pick Up : 0779992118 ⭐ අපි ගැන,.. අපි "කාලාම අපි” නමින් සිංහල අවන්හලක් පවත්වා ගෙන යනවා. කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද
imageimage
+9

කඩ කෑමවලට අකමැති අයට කෘතීම දෑ නැති ගෙදර විදිහට හදන අපේ කෑම.
අපි "කාලාම අපි" අවන්හලෙන්,..
- කාලාම අපි - දෙල්කඳ
https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda

image

කඩ කෑමවලට අකමැති අයට කෘතීම දෑ නැති ගෙදර විදිහට හදන අපේ කෑම.
අපි "කාලාම අපි" අවන්හලෙන්,..
- කාලාම අපි - දෙල්කඳ
https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda

image
 • About
 • ⭐ Home Delivery Or Pick Up : 0779992118 ⭐

  අපි ගැන,..
  අපි "කාලාම අපි” නමින් සිංහල අවන්හලක් පවත්වා ගෙන යනවා.

  කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.
  අපේ ආහාර හදන්නේ සිංහල ගෘහනියන්, කෝකිවරු නෙවේ.

  ස්ථානය: දෙල්කඳ පොළ අසල, 12, පරණ කැස්බෑව පාර (රත්තන පිටිය දෙසට), දෙල්කඳ හන්දියේ සිට 100m පමණ දුරින්.

  Home Delivery සඳහා 3km දක්වා රු. 90/- ක්ද, 7 km දක්වා රු. 200/- ක්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

  දුරකථනය: 077 999 2118
  Online Shop & Menu: https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda
Enter with Facebook Login