රටේ ඇතිව ඇති හදිසි තත්වය නිසා නැවත දැනුම් දෙන තුරු ආපනශාලාව වසා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට ......
Home, Office Delivery Or Pick Up : 077 999 2118

imageimage
+4

Dinner Deliver to your OFFICE DOORSTEP! Call 077 999 2118 Place your order before 4 PM. We will deliver your dinner before 5 PM.

රෑ කෑම ගන්න කඩ ගානේ රස්තියාදු උන කාලේ ඉවරයි.අපි ඔබේ රාත්‍රී ආහාරය ඔබ සේවය කරන ආයතනය වෙත ගෙනවිත් දෙනවා.

හවස 4ට කලින් order එක දෙන්න. අපි හවස 5ට කලින් ගෙනත් දෙනවා. ( දෙල්කඳ හන්දියේ සිට Delivery - 3km දක්වා රු. 90/- ක් අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

*** Call 077 999 2118 ***

මෙනුව -ඉදිආප්ප (හාල්පිටි ), පිට්ටු (හාල්පිටි ), රොටි ( පාන්පිටි) , රෝස් පාන් ( පාන්පිටි) ,බත් , එළවලු මිශ්‍ර බත් ( Fried rice ) Varieties of meat - Pork , Chicken , Fish , Fried Sprats , Egg Varieties of sides and curries - Dhal, Pol Sambal, Lunu Miris

කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.

image

Dinner Deliver to your OFFICE DOORSTEP! Call 077 999 2118 Place your order before 4 PM. We will deliver your dinner before 5 PM.

රෑ කෑම ගන්න කඩ ගානේ රස්තියාදු උන කාලේ ඉවරයි.අපි ඔබේ රාත්‍රී ආහාරය ඔබ සේවය කරන ආයතනය වෙත ගෙනවිත් දෙනවා.

හවස 4ට කලින් order එක දෙන්න. අපි හවස 5ට කලින් ගෙනත් දෙනවා. ( දෙල්කඳ හන්දියේ සිට Delivery - 3km දක්වා රු. 90/- ක් අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

*** Call 077 999 2118 ***

මෙනුව -ඉදිආප්ප (හාල්පිටි ), පිට්ටු (හාල්පිටි ), රොටි ( පාන්පිටි) , රෝස් පාන් ( පාන්පිටි) ,බත් , එළවලු මිශ්‍ර බත් ( Fried rice ) Varieties of meat - Pork , Chicken , Fish , Fried Sprats , Egg Varieties of sides and curries - Dhal, Pol Sambal, Lunu Miris

කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.

image

Dinner Deliver to your OFFICE DOORSTEP! Call 077 999 2118 Place your order before 4 PM. We will deliver your dinner before 5 PM.

රෑ කෑම ගන්න කඩ ගානේ රස්තියාදු උන කාලේ ඉවරයි.අපි ඔබේ රාත්‍රී ආහාරය ඔබ සේවය කරන ආයතනය වෙත ගෙනවිත් දෙනවා.

හවස 4ට කලින් order එක දෙන්න. අපි හවස 5ට කලින් ගෙනත් දෙනවා. ( දෙල්කඳ හන්දියේ සිට Delivery - 3km දක්වා රු. 90/- ක් අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

*** Call 077 999 2118 ***

මෙනුව -ඉදිආප්ප (හාල්පිටි ), පිට්ටු (හාල්පිටි ), රොටි ( පාන්පිටි) , රෝස් පාන් ( පාන්පිටි) ,බත් , එළවලු මිශ්‍ර බත් ( Fried rice ) Varieties of meat - Pork , Chicken , Fish , Fried Sprats , Egg Varieties of sides and curries - Dhal, Pol Sambal, Lunu Miris

කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.

image
 • About
 • ⭐ Home Delivery Or Pick Up : 0779992118 ⭐

  අපි ගැන,..
  අපි "කාලාම අපි” නමින් සිංහල අවන්හලක් පවත්වා ගෙන යනවා.

  කෘතීම රසකාරක, වර්ණක, කල්තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය, සෝස් වර්ග, සුප් කැට, මර්මයිට් ආදී කිසිවක් නැතිව, සිංහල තුනපහ වර්ග, ගොරක, සියඹලා, කරපිංචා ආදී ඉතාම ස්වභාවික දෑ පමණක් භාවිතයෙන් ගමේ ගෙදර ආරයට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ජනතාවට ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ.
  අපේ ආහාර හදන්නේ සිංහල ගෘහනියන්, කෝකිවරු නෙවේ.

  ස්ථානය: දෙල්කඳ පොළ අසල, 12, පරණ කැස්බෑව පාර (රත්තන පිටිය දෙසට), දෙල්කඳ හන්දියේ සිට 100m පමණ දුරින්.

  Home Delivery සඳහා 3km දක්වා රු. 90/- ක්ද, 7 km දක්වා රු. 200/- ක්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

  දුරකථනය: 077 999 2118
  Online Shop & Menu: https://kaalama.org/shop/Kaalama_Api_Delkanda
Enter with Facebook Login