සිහෙල ඇපරල් (Sihela Apparel) Cover Image
සිහෙල ඇපරල් (Sihela Apparel) Profile Picture
සිහෙල ඇපරල් (Sihela Apparel) VERIFIED
@sihelaapparel
26 people like this
0779655253
My Store
image

30% තොග අවසන් කිරීමේ විශේෂ වට්ටම්

| |
Borella, Dehiwala, Nawala, Nugegoda, Rajagiriya

අනර්ග තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගන්න ඔබත් අදම ඇනවුම් කරන්න.දවස් 3 ක් අතුලත ඔබේ ගෙදරටම.
කොළඹ අවට බෙදා හැරීම Rs .150/-ක් පමණයි.

අදම අමතන්න 0779655253


Type New
Price Rs.700 (LKR)
Status In stock

image

30% තොග අවසන් කිරීමේ විශේෂ වට්ටම්

| |
Borella, Dehiwala, Nawala, Nugegoda, Rajagiriya

අනර්ග තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගන්න ඔබත් අදම ඇනවුම් කරන්න.දවස් 3 ක් අතුලත ඔබේ ගෙදරටම.
කොළඹ අවට බෙදා හැරීම Rs .150/-ක් පමණයි.

අදම අමතන්න 0779655253


Type New
Price Rs.700 (LKR)
Status In stock

image

30% තොග අවසන් කිරීමේ විශේෂ වට්ටම්

| |
Borella, Dehiwala, Kohuwala, Nawala, Nugegoda

අනර්ග තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL
අදම අමතන්න 0779655253
තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගන්න ඔබත් අදම ඇනවුම් කරන්න.දවස් 3 ක් අතුලත ඔබේ ගෙදරටම.
කොළඹ අවට බෙදා හැරීම Rs .150/-ක් පමණයි.

අදම අමතන්න 0779655253


Type New
Price Rs.700 (LKR)
Status In stock

image

30% තොග අවසන් කිරීමේ විශේෂ වට්ටම්

| |
Borella, Dehiwala, Kohuwala, Nawala, Rajagiriya

අනර්ග තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගන්න ඔබත් අදම ඇනවුම් කරන්න.දවස් 3 ක් අතුලත ඔබේ ගෙදරටම.
කොළඹ අවට බෙදා හැරීම Rs .150/-ක් පමණයි.

අදම අමතන්න 0779655253


Type New
Price Rs.700 (LKR)
Status In stock

  • About
  • සිහෙල ඇපරල් ( Sihela Apparel )