දකුණේ රස added new product for sell.
1 year ago
image

රුහුණු රසට

මාතර වට්ටෝරුවට බල/ඇටවලු මාලු වර්ග වලින් මාලු ඇඹුල් තියල් ලබා ගැනීමට හැක.
ඔබගේ ඇණවුම් දින 3 කට පෙර දන්වන්න
දැන්ම අමතන්න - 0772585394
1Kg = Rs.1500 පමණ
free Delivery


වස විස වලින් තොර ආහාර වර්ග පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම.


Type New
Price Varies
Status In stock
Transport Delivery fee Free

දකුණේ රස added new product for sell.
1 year ago
image

රස කට්ලට් රුපියල් 30 යි. (cutlet order cash on delivery in panadura)

Cash on Delivery

එළවළු/මාලු/බිත්තර යන ඕනෑම වර්ගයකින් සැපයිය හැක .
ඔබගේ ඇණවුම් දින 3 කට පෙර දන්වන්න
දැන්ම අමතන්න - 0772585394


වස විස වලින් තොර ආහාර වර්ග පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම.


Type New
Price Rs.30 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Free

දකුණේ රස added new product for sell.
1 year ago
image

ලොකු රෝල්ස් ලාබෙට(rolls orders cash on delivery in panadura area))

Cash on Delivery

එළවළු/ මාලු/බිත්තර යන ඕනෑම වර්ගයකින් සැපයිය හැක.
ඔබගේ ඇණවුම් දින 3 කට පෙර දන්වන්න
දැන්ම අමතන්න - 0772585394


වස විස වලින් තොර ආහාර වර්ග පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම.


Type New
Price Rs.50 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Free

  • About
  • වස විස වලින් තොර ආහාර වර්ග පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම.
Enter with Facebook Login