🇱🇰 ☀ ඔබත් සූදානම් ද ? ☀ 🇱🇰

📈 ඔබ; ආයෝජකයෙක් ලෙස වරප්‍රසාද ලබමින් දේශයේ අනාගත සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මසකට අවම රු.100 ක් වැනි සුළු මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට කැමතිද ? 📈

🇱🇰 💯 ආයෝජකයෙක් ලෙස වරප්‍රසාද ලබමින්;
අපේ රටේ දේශීය නිෂ්පාදන, නව නිපැයුම්කරුවන් සහ නව ව්‍යවසායකයින් ගොඩනංවමින් දේශයේ අනාගත සංවර්ධනයට දායක වෙමු. ! 💯 🇱🇰

✅ වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා ඔබේ විස්තර t.ly/TLDn හරහා, යොමු කරන්න. ✅

🇱🇰 දේශයේ අනාගත සංවර්ධන බලකාය 🇱🇰

t.ly/TLDn

https://docs.google.com/forms/....d/e/1FAIpQLSdYz1t78g

image
Dev Ceylon Holdings added new product for sell.
1 year ago
image

ඔබේ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනයට අපෙන් ඉඩක්

| |
Islandwide
Cash on Delivery

☀ *මෙම විශේෂ කාලවකවානුව තුළ දී මෙන්ම රටේ පවත්නා ඕනෑම තත්වයක් හමුවේ,* ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු ඉතා හොඳින් පවත්වාගෙන යාම උදෙසා; ඔබේ භාණ්ඩ අලෙවි කරගැනීමට Dev Ceylon Holdings ආයතනය මඟින් සමාජ සත්කාරයක් ලෙස නොමිලේ ම ලබාදෙන, ☀

✔ *"හෙළ Market"* ✔
App එක Download කරගන්න.

https://play.google.com/store/....apps/details?id=io.h වෙත පිවිසෙන්න.

❂ *ඔබේ ආයතනය වෙනුවෙන්ම අන්තර්ජාලයේ විශේෂ ඉඩක්.* ❂

# Sample Profile Link : https://app.helamarket.lk/devceylonstore

✰ *100% ක් ම නොමිලේ* සැපයෙන ⁣මෙම සේවාව පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා; ✰

0704 598 001 | 0704 598 010

akash@devceylon.org | lakshan@devceylon.org

☀ *හෙළ Market - අන්තර්ජාලයේ දේශීය සන්නාමය* ☀

www.devceylon.org
www.facebook.com/devceylon


Dev Ceylon Holdings will provide a comprehensive suite of required technologies, knowledge and training for ongoing startups and will offer the same to new startups by serving them investments and guidance.

We will be connecting all Sinhala businesses and turn Sri Lanka into an economic powerhouse.

Dev Ceylon Holding's primary focus is on agriculture, imports & exports, technology, FMCG products, education, and innovative startups.


Type New
Price Varies
Status In stock
Transport Delivery fee Free

  • About
  • Dev Ceylon Holdings will provide a comprehensive suite of required technologies, knowledge and training for ongoing startups and will offer the same to new startups by serving them investments and guidance.

    We will be connecting all Sinhala businesses and turn Sri Lanka into an economic powerhouse.

    Dev Ceylon Holding's primary focus is on agriculture, imports & exports, technology, FMCG products, education, and innovative startups.
Enter with Facebook Login