සම්පත් කලින් කතා කල විදිහට බෝඩිමේ ඉඳලම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරලා ඒ කතා කල නීති අනුව නිසි පරිදි ආයෝජන සැලසුම් කරලා අවුරුදු දෙකක් යනකොට මාසෙකට ලක්ෂයක් උපයන තැනට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගේනවා. දැන් ඔහු ඉන්නේ කලින් බෝඩිමේ නෙවේ,...

තව කියවන්න https://kaalama.org/read-blog/1498

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 15: අයවැය පාලනය කිරීමේ  A, B, C, D සහ සම්පත්ගේ අනාගතය,..
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 15: අයවැය පාලනය කිරීමේ A, B, C, D සහ සම්පත්ගේ අනාගතය,..

සම්පත් කලින් කතා කල විදිහට බෝඩිමේ ඉඳලම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරලා ඒ කතා කල නීති අනුව නිසි පරිදි ආයෝජන සැලසුම් කරලා,..
Enter with Facebook Login