ව්‍යාපාරික දැනුම සොයන ඔබට,..

තාක්ෂණික සේවා අංශය
ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
615, ගාළු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව.

: +94 112 605 278
: +94 112 623 846
: tsdidb@gmail.com

image
Enter with Facebook Login