අදම පටන් ගන්න ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25 ක්!
ආයුබෝවන්,
අපි කාලාම Online Shops සමුහයක් දිවයිනේ සුදුසු සියලුම ප්‍රදේශවල ආරම්භ කර ගෙන යනවා.
ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාවට අවශ්‍ය භාණ්ඩ සාධාරණ මිලට සපයල දෙන්න පුළුවන් කුඩා ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ට හඳුන්වා දීමටයි අපේ මේ උත්සාහය. ඒ කාලාම ව්‍යාපෘතියේ එක ප්‍රධාන අංගයක්.
තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/2330

අදම පටන් ගන්න ව්‍යාපාරික   අවස්ථා 25 ක්!
kaalama.org

අදම පටන් ගන්න ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25 ක්!

අපි කාලාම Online Shops සමුහයක් දිවයිනේ සුදුසු සියලුම ප්‍රදේශවල ආරම්භ කර ගෙන යනවා. ඒ ඒ ප්‍රදේශවල සිංහල ජනතාවට අවශ්‍ය භ
Enter with Facebook Login