මතුවෙන නව වෙළඳපොළ:
දැන් කොරෝනා වසංගතය අතරේම නැවතත් පෞද්ගලික ආයතන සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ පටන් ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ සේවකයන්ට දිවා අහාරය සැපයීම නැවතත් අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. කැමති අය මට inbox කරන්න.
Enter with Facebook Login