මතුවෙන නව වෙළඳපොළ:
නැවත රටේ රැකියා සහ ව්‍යාපාර පුරුදු විදිහට ආරම්භ වුනත් බොහෝ දෙනා දවල්ට කඩෙන් කන්න බය වෙනවා.
ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඒ ආයතන වලටම දිවා ආහාර ගිහින් දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්.
කැමති නම් මට inbox කරන්න.
#346Technique
Enter with Facebook Login