අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2022

පුර්ණ නිමකිරීමට ඇස්තම්න්තු කාලය වසර 5 කි.

- ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී -

( දළ පිටපතක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

අරමුණ: ගුණගරුක දැනුවත් බුද්ධිමත් සමාජයක් බිහිකිරීම, සියලු දරුවන්ට සම අධ්‍යාපන අවස්ථා සැලසීම, අනවශ්‍ය තරඟය සහ මානසික ආතතිය අල්ප කිරීම, අධ්‍යාපනය මුදලට විකිණීම අවම කිරීම, දෙමව්පියන් විසින් දැරිය යුතු අධ්‍යාපන වියදම් අවම කර නොමිළේ අධ්‍යාපනය සත්‍ය වශයෙන්ම සියලු ජනතාවට නොමිළේ ලබා දීම.


ගැටලුව හඳුනා ගැනීම

නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා ලෙස අප සලකන සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාටස්තුති වන්නට අද ශ්‍රී ලංකික ජනතාව වන අපට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමේ වරම් හිමි වී තිබේ.

මේ සැලසුම යෝජනා කරන මාද එකී නිදහස් අධ්‍යාපනයේම නිෂ්පාදනයකි.

නමුත් අද වන විට අප රටේ ක්‍රියාත්මක වන අධ්‍යාපන ආකෘතියේ බොහෝ ගැටළු ඇති වී තිබේ.

එම මුලික ගැටළු නම්,

1. දැනුම වෙනුවට සහතික පසුපස හඹා යන මානසිකත්වයක් ඉස්මතු වීම.
2. ගුණගරුක බව වෙනුවට එකිනෙකා පරයා යෑමට පුහුණු කිරීම.
3. නොමිලේ අධ්‍යාපනය වෙනුවට දෙමවුපියන්ට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවීම.
4. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය දෙමව්පියන්ට බරක් සහ මානසික පිඩාවක් බවට පත් වීම.
5. බිහිවන උගතුන්ගෙන්ද රටේ සංවර්ධනයට හෝ සමාජීය දියුණුවට සිදුවන දායකත්වය ප්‍රමාණවත් නොවීම.


ගැටලුව පිටුපස ඇති විශ්වාස පද්ධතිය හඳුනා ගැනීම.

ඉහත කී ගැටළු අද පවතින අධ්‍යාපන ආකෘතිය,...
තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/6176

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2022
kaalama.org

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව - 2022

අරමුණ: ගුණගරුක දැනුවත් බුද්ධිමත් සමාජයක් බිහිකිරීම, සියලු දරුවන්ට සම අධ්‍යාපන අවස්ථා සැලසීම, අනවශ්‍ය තරඟය සහ මානසික ආතතිය අල්ප කිරීම, අධ්‍යාපනය මුදලට විකිණීම අවම කිරීම, දෙමව්පියන් විසින් දැරිය යුතු අධ්‍යාපන වියදම් අවම කර නොමිළේ අධ්‍යාපනය සත්‍ය වශයෙන්
Enter with Facebook Login