මතුවෙන නව වෙළඳපොළ:
Online Cake Shop එකක් කියන්නේ කාන්තාවන්ට ඉතාම හොඳ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක්.
නමුත් බොහෝදෙනා Facebook පිටුවක් හදල සියල්ල හරි යයි කියල බලාපොරත්තු වෙනවා.
ඒ වෙනුවට #346technique භාවිතා කරන්න.

කාලාමයේ Online Cake Shops සිය ගණනකට අවස්ථාව තියනවා. නමුත් #346technique එක අනුව.
ඔබත් අදම එකතු වෙන්න.
Enter with Facebook Login