මේ තියන්නේ මුලික අලවිකරණ සැලැස්මක්. ඒ අනුව පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගෙන ඇනවුම් වැඩි කර ගන්න. ගැටළු හෝ තවත් දියුණු කරන්න මට inbox කරන්න.
https://kaalama.org/read-blog/346

image
Enter with Facebook Login