පුළුවන්, අපි අපේම App එකක් කාලාමයේ හදාගෙන යනවා. මේ ලින්ක් එක බලල අපිට උදව් කරන්න: https://kaalama.org/read-blog/292

image
Enter with Facebook Login