ආයුබෝවන්,
මේ තියන්නේ Kaalama Taxi App එක ගැන මුලික තොරතුරු. කරුණාවෙන් හොඳින් කියවල තමන්ගේ 6 කණ්ඩායම් හදන්න.
එහෙම නැතිව මට තනිව පමණක් මේ දේ කරන්න බැහැ.

කියවන්න : https://kaalama.org/read-blog/292

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: කාලාම Taxi App එක එක්ක එකතු වෙන්න.
kaalama.org

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: කාලාම Taxi App එක එක්ක එකතු වෙන්න.

Uber, Bolt and Pick Me Apps are here in Sri Lanka, but they only focus on their own profit. Our Taxi Drivers are not compensated properly for their service. And this is how we are going to change it.
Enter with Facebook Login