2. මේ ලින්ක් එකෙන් ඔබේ 6 දෙනාගේ කණ්ඩායම බඳවා ගන්න අදම පටන් ගන්න. https://kaalama.org/setting/affiliates

එතැන තියන "Your affiliate link" එක ඒ යාළුවන්ට දීල ඒ හරහා ලියාපදිංචි කරවන්න.3. ඔබගේ bike, ත්‍රිරෝදරථය, කාර් එක හෝ වෙනත් වාහනය ගැන දැන්වීමක් මේ ලින්ක් එකෙන් https://kaalama.org/my-products දාන්න.

හොඳින් මතක තියාගෙන "කාලාම Taxi" කියන ඛණ්ඩය තෝරන්න.

මේ තියන්නේ උදාහරණයක් : https://kaalama.org/post/4050
Enter with Facebook Login