මේ Taxi සේවය ආරම්භ කරන්න නම් අපිට සෑහෙන රියැදුරු පිරිසක් ඕනෑ වෙනවා.
එනිසා ඔබේ 6 දෙනාගේ කණ්ඩායම බඳවා ගන්න අදම පටන් ගන්න.
Enter with Facebook Login