imageimageimageimageimageimage

පොල් තොග මිල අඩු ම තැන.

Cash on Delivery, Cash, Online Transfer

ප්‍රමාණය 12 ඉහළට. පොල් තොග වශයෙන් ලබා දීමට ඇත. අවශ්‍ය නම් ප්‍රවාහන පහසුකම් ද ඇත.


උඩරට පහත රට සියලුම එළවළු සහ ආවෙනික පලතුරු සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ තොග සැපයීම, ඔබට අවශ්‍ය පරිදි.ඇසුරුම් සහ ප්‍රමාණයන්.
(අමතන්න:-0702157795 ඉසුරු)
We are base in Bandarawela, welimada,nuwaraeliya we can supply all kind of Vegetables for your requirements.
Contact:-+94702157795 (isuru)


Type New
Price Varies
Status In stock
Transport Delivery fee Free

Enter with Facebook Login