ව්‍යාපාරයක්ආරම්භ කරමු වැඩසටහන් පෙලේ ඊළඟ ලිපිය අද මේ ලියවෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ වලින් ඉදිරිපත් කලත් දැන් තියන කාර්ය බහුලත්වය නිසා ලියන්න තීරණය කළා. කොහොමත් මම ලියන කියන දේවල් කියවන්න කම්මැලි අයට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ.

මොකද ලිපියක්, පොතක් කියවල දැනුම හොයන්නේ නැති අය ව්‍යාපාරයක් කරලා සාර්ථක වෙනවා නම් ඒ කලාතුරකින්, පෙර කල කුසල්,...
තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/277

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 05: ඔබගේ පාරිභෝගිකයන් බැඳ තබා ගැනීමේ රහස් 3 ක්
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 05: ඔබගේ පාරිභෝගිකයන් බැඳ තබා ගැනීමේ රහස් 3 ක්

එක් වරක් ගනුදෙනු කල කෙනෙක් නැවත නැවත පැමිණීම ඔබට අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙනවා. එවැනි ගනුදෙනුකරුවන් ව්‍යාපාරික
Enter with Facebook Login