දැන්වීමක් ලියද්දි අපි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනැ ඇයි අපි ඒක ලියන්නේ කියල. බොහෝ අය මෙතැනම වැරැද්ද ගන්නවා.

තව කියවන්න : https://kaalama.org/read-blog/291

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 06: නිවැරදිව Ad එකක් ලියන උපක්‍රම 4ක්
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 06: නිවැරදිව Ad එකක් ලියන උපක්‍රම 4ක්

දැන්වීමක් ලියද්දි අපි ඉස්සෙල්ලම තේරුම් ගන්න ඕනැ ඇයි අපි ඒක ලියන්නේ කියල. බොහෝ අය මෙතැනම වැරැද්ද ගන්නවා.
Enter with Facebook Login