ඉතාම සරලව කියනවා නම් ඔබ නිත්‍ය පාරිභෝගිකයන් 200 කගේ ලැයිස්තුවක් හදා ගෙන නිතර ඔවුන්ට ඒ සේවය සැපයීම තමයි ඒ අනුව ඔබ,..
තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/306

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: නිවාස 200යේ සරළ ව්‍යාපාරික ආකෘතිය
kaalama.org

ව්‍යාපාරික අදහස් 05: නිවාස 200යේ සරළ ව්‍යාපාරික ආකෘතිය

ඉතාම සරලව කියනවා නම් ඔබ නිත්‍ය පාරිභෝගිකයන් 200 කගේ ලැයිස්තුවක් හදා ගෙන නිතර ඔවුන්ට ඒ සේවය සැපයීම තමයි ඒ අනුව ඔබ
Enter with Facebook Login