බොහෝ දෙනා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ණය හොයනවා. මම එකට විරුද්ධයි.
නමුත් ඔබට ණය නැතිව ආයෝජන හොයන්න පුළුවන් සාර්ථක මාර්ග කීපයක් මෙතැන තියනවා.
කරුණාකර කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/13562

image
Enter with Facebook Login