බොහෝ කුඩා සහ මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඇති ගැටළුවක් තමයි තමන්ගේම ආයතනය සඳහා App එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ දී අධික මිලක් ගෙවන්න වීම. අඩු මිලට කර ගත්තොත් අඩුපාඩු ගොඩක් එක්ක තමයි ව්‍යාපෘතිය අවසාන වෙන්නේ.

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/319

ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා  "App in App" සංකල්පය.
kaalama.org

ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා "App in App" සංකල්පය.

"App in App" Concept for Your Business.
Enter with Facebook Login