අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් ඉතාම සරල නමුත් ලාභදායක සහ අවදානම ඉතාම අඩු ව්‍යාපාරික අදහසක්. ඒ තමයි කාලාම App එක හරහා වස විස නැති එළවලු නිවසටම ලබා දීමේ සේවයක් ආරම්භ කිරීම.

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/323

ව්‍යාපාරික අදහස් 06:  App එකෙන් වස විස නැති එළවලු නිවසටම
kaalama.org

ව්‍යාපාරික අදහස් 06: App එකෙන් වස විස නැති එළවලු නිවසටම

කරන්න තියන්නේ තමන්ම නිෂ්පාදනය කරගෙන හරි ගොවි මහත්තුරුන්ගෙන් මිලදී ගෙන හරි කාර්යබහුල නමුත් තරමක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නිවාස 200 කට සතිපතා වස විස නැති එළවලුගිහින් දීමයි.
Enter with Facebook Login