සන්වර්දන අ/වාසනාව

මුහුදු මහ විහාරයට 30ක් හෝ 60ක් හෝ 70ක් හෝ ගැසට් කලේ අතීත ලියවිල්ලක තියන වෙන්කිරීම පදනම් කරගෙන නම්, ඒ අතීත වෙන්කිරීම කලේ කුමක් පදනම් කරගෙනද ?

එ වැනි වෙන්කිරීම අද කරන්න බැරිද ? ඒ කියන්නෙ ඉස්සර තිබ්බෙ 72 උනත්, අද 100ක් වෙන් කරන්න බැරිද ?

ඇයි අතීත ඔප්පු වලටම සීමාවෙලා තීරන ගන්නෙ සහ ඉල්ලීම් කරන්නෙ?

මේ වෙන්කිරීම තුල වන ප්‍රභල පදනම කුමක්ද ?
ඇයි ඒ අතීත නිවරදි පදනම අපිට වලන්ගු නොවන්නෙ සහ සගවන්නෙ ?
අරාබියෙ මුස්ලිම් වරු , ඇමරිකාවෙ පාල්ලි වෙනුවෙන් බිම් වෙන්කල්ලෙ සහ කරන්නෙ කුමන පඩහනම ප්‍රමුකවද?
ඇයි ඒ පදනම මත අද ප්‍රමානවත් තරමි ඉඩ බුදු දහම වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න රිජු තීරන නොගන්නෙ ?

අද කරන විදිහටපරන ඔප්පු පදනම් කරගෙන කලානම් දේවනම්පියතිස්ස රජතුමාට බිම් අගලක්වත් පන්සල් සහ ස්තූප වෙනුවෙන් වෙන්කරන්න වෙන්නෙ නැ නේද ? මොකද අතීතෙ ඒව එහෙම වෙන් කරල තිබ්බෙ නැනේ.

ඒ වගෙම අද කොලබ තියන බිම් අගලක්වත් "සන්වර්දන" ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් පවරගන්නත් වෙන්නෙ නැ. අතීත ඔප්පු මතම ත‍ර්ක කරන්න ගියොත්.

පන්සල් වෙනුවෙන් බිම් පවරාදිම්ම "සන්වර්දනය" සදහා වන කටයුත්තක් නොවේද ?

දේවනම් පියතිස්ස රජතුමා පසහ අනෙක් රජවරු බුදුදහමට ඉඩම් ගම් වෙන් කලේ එය "සන්වර්දනයේ" ප්‍රමුක අන්ගය ලෙස සලකපු නිසා නොවෙද ?

ව්‍යවස්තාවෙ ප්‍රමුකම වගකීමක් ලෙස දක්වලත් , බුදු දහමහි පෝශනය සහ එහි අභිවුර්දිය උදෙසා අවශ්‍ය තීරන ගැනීමේ අගය, කොලබ මහල් නිවාසයක් වෙනුවෙන් බිම් පවරාගන්න එකට වඩා ඉතා අගනා බවත් ප්‍රතිලාභ අමිල බවත් , හදුනන නායකයෙක් කවදානම් බිහිවෙයිද ?

Enter with Facebook Login