අපි රේණුගේ ව්‍යාපාරය උදාහරණයකට ගමු.

රේණුගේ ව්‍යාපාරය තමයි බෝතල් කල අච්චාරු කාලාම Online Shop එකක් හරහා සිල්ලර විකිණීම. ඇය තමන්ගේ අවට ප්‍රදේශය නැත්නම් කාලාම ජාලය තුල රු.150/- ක සේවා ගාස්තුවකට ඇනවුම් නිවසටම ගෙනත් දෙනවා.

ඒ හැම රු.150 කින්ම ඇයට රු. 30ක ලාභයක් තියනවා. ඉතිරි ටික යන්නේ ප්‍රවාහනය කරන මල්ලිට.

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/500

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 10: මාධවීගේ බිස්නස් තියරිය සහ භාණ්ඩ මිල තීරණය කිරීම
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 10: මාධවීගේ බිස්නස් තියරිය සහ භාණ්ඩ මිල තීරණය කිරීම

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු පාඨමාලාවේ 10 කොටස: How to decide the price of a product or a service?
Enter with Facebook Login