සන්වේදී කාරනා ගැන හිතලු කියද්දි මීට වඩා නිශ්චිතවව ඒවා හුදෙක් හිතලු බවත් පරීක්ශන මට්‍ටමකටවත් සලකන්න තරම් දියුනුද යන්න සදහන් කල යුතුමයි. නැතිනම් අනාගත පරපුර මේවගේ විවිද හිතලු විස්වාස කරල , විවිද මතවල එල්බගෙන බේද බින්න වන තතවය ඇතිකිරීමේ මාදය වගකීම දැන හෝ නොදැන ඉටු කෙරෙමින් පවතී.

https://youtu.be/m9rv5Vr9Ftc

Enter with Facebook Login