බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ භාණ්ඩ කවුරු හරි පැමිණ ගනිත්වා' කියල බලාගෙන ඉන්නවා.
ඒ වෙනුවට තමන්ගේම නමක්, තමන්ගේම Customer Base එකක් හදන්න කල්පනා කලොත් මොකද?
Enter with Facebook Login