රටේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් වෙන්න නම් ධනය උපයන ව්‍යාපාරිකයන් අපි බිහි කරන්න ඕනෑ.
මේ විදිහට අපට උදව් කරන්න.
ඔබත් ඔබේ මිතුරන් 3-4 දෙනෙකුත් එක්ක අපි ලබා දෙන මේ ව්‍යාපාරික දැණුම සහිත පාඨමාලාවෙන් පොහොසත් වෙන්න:
https://kaalama.org/read-blog/211

image
Enter with Facebook Login