අය වැය ඥානය සහ මුදල් පරිපාලනය කියන මාතෘකාව කතා කරන කොටම මට කියන්න තියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් අහන්න අකමැති දෙයක්. ඒ තමයි බැංකු පස්සේ ණය ගන්න හොයමින් යන්න එපා කියන එක. ඉස්සෙල්ලම ඒ ගැන ටිකක් කියල ඉන්නම්.

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/1189

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 12: ණය, අය වැය ඥානය සහ මුදල් පරිපාලනය
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 12: ණය, අය වැය ඥානය සහ මුදල් පරිපාලනය

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු පාඨමාලාවේ 12 කොටස: අපි කලින් කතා කල රේණුගේ ව්‍යාපාරයේ උදාහරණය අනුව මුදල් පරිපාලනය ගැනත්,...
Enter with Facebook Login