අද මම එංගලන්තයේ ජිවත් වන සිංහල තරුණියකට කතා කලා. ඒ රටවල ඉගෙන ගන්න අපේ තරුණ තරුණියන් part time jobs හොයනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ ගොඩක් අමාරුයි.
මම ඇයට යෝජනා කලේ අපි කාලාමයේ ඉදිරිපත් කරලා තියන,..

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/1224

ව්‍යාපාරික අදහස් 07: අද මම එංගලන්තයේ ජිවත් වන සිංහල තරුණියකට කතා කලා,..
kaalama.org

ව්‍යාපාරික අදහස් 07: අද මම එංගලන්තයේ ජිවත් වන සිංහල තරුණියකට කතා කලා,..

ආරම්භ කරන භාණ්ඩය විදිහට උසස් තත්වයේ සිංහල තේ (Ceylon Tea) නිවාස 200 ක් ඉලක්ක කරලා ඇයට ස්ථාවර Customer Base එකක් හදන්න පුළුවන්. ඇය
Enter with Facebook Login