ඒක කළබලෙන් යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවේ. ඉසේල්ලම මේ විදිහට පටන් ගන්න: https://kaalama.org/read-blog/346

image
Enter with Facebook Login