බොහෝ රැකියා කරන අයගේ අවශ්‍යතාවයක් තමයි තමන්ටම දෙවන අදායම් මාර්ගයක් හදා ගන්න එක. බොහෝ අය එකට ලේසි ක්‍රම හෙව්වත් ඇත්ත කතාව තමයි මහා කුසල විපාකයක් නැත්නම් “ලේසි ක්‍රම” කියල එකක හොයන කෙනා වයසට යනවා මිස ඒ ලේසි ක්‍රමේ නම් නොලැබෙන බව,..

තව කියවන්න: https://kaalama.org/read-blog/1357

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 13: ඔබගේ ව්‍යාපාරයට Home Delivery හරහා දෙවන අදායම් මාර්ගයක් එකතු කර ගන්නේ කොහොමද?
kaalama.org

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු 13: ඔබගේ ව්‍යාපාරයට Home Delivery හරහා දෙවන අදායම් මාර්ගයක් එකතු කර ගන්නේ කොහොමද?

බොහෝ රැකියා කරන අයගේ අවශ්‍යතාවයක් තමයි තමන්ටම දෙවන අදායම් මාර්ගයක් හදා ගන්න එක. බොහෝ අය එකට ලේසි ක්‍රම හෙව්වත
Enter with Facebook Login