බොහෝ දෙනෙකුට ඒ වගේ අදහස් සහ හැකියාවන් සැඟවිලා තියනව. නමුත් ඒ දේ මතුකරලා ගන්න අවශ්‍ය සාධක ලැබිල නැහැ.
සමහරවිට මේ ආකෘතිය ඒ සඳහා හේතු වෙන්න පුළුවන්: https://kaalama.org/read-blog/306

image
Enter with Facebook Login