Tips for Selecting a couples rings


It is important to discuss where the rings will be worn whether it matters to your partner.

විශේෂ එක්දින ව්‍යාපාරික පුහුණු වැඩමුළුව

✓ ඔබෙන් නිතර මිලදී ගන්න 800 දෙනෙකුගේ ස්ථාවර Customer Base එකක් සකසා ගත හැකි වුනොත් කොහොමද?

✓ ඒ 800 දෙනාටම සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් email සහ SMS යවන්න පුළුවන් නම්?,... ඔබගේ ව්‍යාපාරය කෙතරම් සාර්ථක වනු ඇත්ද?

✓ ඔබ විකිණිය යුත්තේ කුමක්ද? සාධාරණ ලාභය වැඩිකර ගන්නේ කෙසේද? කියන ප්‍රශ්න විසඳා ගත හැකි නම්?,.. 


අප මේ ඔබට ලබාදෙන පැය 6 ක විශේෂ Online වැඩමුළුව ඒ දැනුම සහ උපාංග පුහුණුව ඔබට ලබා දීම සඳහායි!

සීමිත අසුන් ගණනක් පමණක් ඇති බව සලකන්න!

අසුන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ දුරකථන අංකය අපට එවන්න.

පැය 3 වැඩමුළු දෙකක් සඳහා හෝ පැය 6ක එක් වැඩමුළුවකට අසුන් ඉතිරිව ඇති පරිදි සහභාගී විය හැකියි!අන්තර්ගතය,..

ආයෝජනය ඇතිව හෝ නැතිව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ උපක්‍රම

✓ ඔබගේ වෙළඳ සැලක් ඇතිව හෝ නැතිව ආරම්භ කිරීමේ උපක්‍රම

✓ ඔබ විකිණිය යුතු භාණ්ඩය සහ ව්‍යාපාරික ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කර ගැනීම 

✓ කාලාම පියවර 4ක 346 Technique භාවිතය පිළිබඳව ප්‍රයෝගික පුහුණුව

✓ කාලාම My Store හරහා 800 දෙනෙකුගේ ස්ථාවර Customer Base එකක් සැකසීමේ ප්‍රයෝගික පුහුණුව 

✓ My Store හරහා ඒ 800 දෙනාටම නොමිළේ සතිපතා email යැවීමේ උපාංගය ලබා දීම

✓ ඒ 800 දෙනාටම සතිපතා SMS යැවීමේ ක්‍රමය හඳුන්වා දීම

✓ කාලාම  තත්වය සහ  තත්වය තාවකාලිකව ලබා දීම 
 

✓ විජාතික ආයතනවලට Delivery ගෙවන  මුදල් ඔබට ඉතිරි කර ගැනීමේ උපක්‍රම

✓ අවශ්‍ය අයට පුහුණුව පිළිබඳව සහතික පතක් ලබා දීම

 

අසුන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ දුරකථන අංකය අපට එවන්න.

පැය 3 වැඩමුළු දෙකක් සඳහා හෝ පැය 6ක එක් වැඩමුළුවකට අසුන් ඉතිරිව ඇති පරිදි සහභාගී විය හැකියි!

(ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම අප නොමිලේ ලබාදෙන ලිපි පෙළේ ඇතුලත් වන බවත්, ව්‍යාපාරික පුහුණුකරුවෙකු සමග කෙරෙන මෙම වැඩමුළුව ඔබට විශේෂ ප්‍රයෝගික පුහුණුවක් ලබා දීමක් බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.)

 

 

මේ යතුරෙන් විනාඩියෙන් 

⇨ ඇතුල් වෙන්න 

 


Two people have different styles and can love each other. You may like the notion of wearing but your partner wants a simpler look. Your husband favors the look of black cobalt, although you might want to wear a ring that's crafted from metal in your hand. Both of you can opt that you like. Their opinion is the same, even though they don't match perfectly.


Many couples choose ring layouts that match as couples rings show that two individuals belong to each other. So do you and your partner, as the rings make a set. Thanks to the options of rings, two men can have without being identical, rings that match. By way of instance, it is possible to choose the identical metal but with a different layout. If one person likes jewelry, patterns may be contained by 1 ring. On the other hand, a couple may choose to wear the exact same ring. Sharing duplicate rings generates the effect that you and your husband belong to each other and have become one.
It might be quite romantic to decide on a wedding band for your other half. You are certain to have some idea of his style and tastes. Your spouse and you should consider choosing a ring for one another if you want to enjoy a surprise on your wedding day. In the long run, these rings act like unique and meaningful gifts that symbolize new life and your love .
Couple Jewellery is something a woman can't go without and carrying the old fashion is not in fashion. Customization is one of those concept people are crushing over nowadays. There are many brands that are ruling the market and follow the concept of customization. ShipJewel is amongst one of the brand that focuses on this concept and makes sure to develop interesting layouts for its viewers.Getting your partner's name engraved on a few ring or a couple ring group formed with his/her name is one of the sweetest and most romantic things you can do to help your partner. Showing love in the form of Couple Jewellery that you can wear with wardrobe. Bored of weacouple ring the same style for every festive or household gathecouple ring? Obtaining your wish is only one step away. Wear your plants in style. Ever thought of your flora love turning into a Couple Jewellery collection? Now the idea to reality method is just one click away. Get your Couple Jewellery customized from your favorite flowers and plants with inspiration. Listed above was the range of customization styles that you loves to maintain a collection of her favorite fashions and can try if she is a Couple Jewellery enthusiast.
We always have an in-depth look and then we buy it while choosing promise rings for men. But have we ever thought about the process the end is given to the couple ring Couple Jewellery and it go through? Do not worry; we are here to give you a fast go-through about the endings used on Couple Jewellery. So, for you all, we have listed different finishes commonly utilised in the couple rings down we wear every day. Finish is one of the finishes for the couple ring; it's reflective and shiny . It has no texture and beautifully highlights the brilliance of this metal. After the finish, comes the satin finish. Shiny finishes are also smooth to the touch exactly like polished finish couple ring but are in matte. It is kind of. Brushed finish is similar to that of the satin finish. Finish stands up to everyday wear and is more of a finish that is durable. Satin finish on the other hand, brushed finish and doesn't have any texture. In the finish that is sandblasting, the bead blaster unit use the finish to be etched and texture by bead media. After sandblasting, the application of endings will show. It is an angle cutting; it requires diamond tool head that could make cuts in the metal's surface. Diamond cutting removes material from the surface to make mirror-like facets that catch the light. Hammered end is a series of depressions in the metal. The end is two finishes in one, also present to create depressions that excite the appearance of classic jewelry that is hand-wrought. Florentine is a consistent thickness of the surface that is engraved. It is not used and is expensive also. It is a distinct termination of pattern in the bottom portion of a few ring shank.So guys, we expect the glimpse on the kinds of endings is helpful for your comprehension and next time when you buy Couple Jewellery don't forget to have a look at its finishing as well. For a quick look on similar Couple Jewellery designs, visit jewelry store distinctive assortment of couple ring Couple Jewellery.
Each couple has particular events that mark milestones in the relationship. It can be a wonderful idea to select bands that have special stones that correspond with specific dates when choosing couple wedding rings. For instance, if you're getting married in April items that contain diamonds will be appropriate. An amethyst detail would be special, if you began dating in February. Besides commemorating a date stones add interest and might elicit numerous compliments.


Wedding bands can be found in a variety of metals. Before choosing rings, it is essential to think about budget and your lifestyle. Gold bands are the choices that are traditional, but they can become damaged under certain circumstances. Gold can become dented or bent if you have a job that requires strenuous activity. This sort of ring is among the most expensive options. But this metal is a timeless classic that never goes out of style. If you would like gold, you will need to pick the color that you prefer. You might wish to choose a metal, if gold is too expensive or fragile. Rings made of these materials appear stately in your hand but are much more affordable and more demanding.
Occasionally, the most gorgeous things are easy and streamlined. Bling can be good for some people. But if your spouse and you want elegance wedding rings are perfect options. As a result of their design that was plain, they can be paired with other rings. The look of plain rings will be perfect In the event you and your spouse do not need all the bells and whistles included on your rings.
A great way to give a special and individualized meaning to couple wedding rings is via engraved messages. Men's rings are thick enough to engrave dates, names, or sentiments. Some people select saying or a poem. Others write messages in the heart. Jack Jordan's"Sterling Silver Polished Band" offers a blank canvas for a message that is treasured. It's possible for you to engrave the inside and outside. This is a wonderful way to create a one-of-a-kind sign of commitment.
Prior to getting married, you may want to present a engagement ring to your spouse. Whether it's a traditional diamond or some other sort of ring, it is best to be sure that it matches your wedding rings. The engagement ring may be worn on the opposite hand or another finger, if the bands aren't stackable.
It is important to discuss where the rings will be worn whether it matters to your partner. Your bands can be fit for pinkies or your index fingers, if you want to be unique. Being unconventional can be exciting. Consider how they will appear on fingers after you select your rings. You discover that you would like to wear your rings on different fingers and may surprise yourselves.
10 Tips for Selecting a couple Couple's Wedding Rings. The most sacred indication of marriage is a wedding ring. It's a piece of jewelry that reflect your dedication and style and should last a life. When two guys are entering into the world of wedlock, it's crucial to find. Here are 10 tips that can help men select same sex wedding rings.
You might not have the ability to locate these rings in shop cases. When you need to be creative, talk with your jeweler and uncover time and the price that's involved with creating custom pieces. If you can sketch a design or explain your thoughts to a professional, it could be possible to turn your fantasies into reality.

 

6 Views