කාලාම ජාලය තුල සිංහල ඉඩම් සහ දේපළ වෙළඳාම් ඒජන්තවරයෙක් වෙන්න.


"සිංහල ව්‍යාපාරිකයන් රැක ගැනීම සහ බිහිකිරීම" සහ "සිංහල ඉඩම් පිටට විකිණීම වැළක්වීම” කියල ව්‍යාපෘතීන් දෙකක් මම කරගෙන යනවා.

 

ආයුබෝවන්,
 
කාලාම ජාලය තුල සිංහල ඉඩම් සහ දේපළ වෙළඳාම් ඒජන්තවරයෙක් වෙන්න.
 
මේ වෙන විටත් ඔබ දන්නවා මා කාලාමය හරහා පෙනී සිටින්නේ සහ වැඩ කරන්නේ සිංහල ජාතියේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කියල. ඒ මුලිකවම අපේ අයගේ අකල්පත් ආර්ථිකයත් කියන දෙකම දියුණු කර ගන්න.
 
 
ඒ අරමුණ ඇතිවම අපි “සිංහල ඉඩම් පිටට විකිණීම වැළක්වීමේ” ව්යාපෘතිය කියල අපේ ඉඩම් අපේ අයගේ අතේම රඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් ක්රියාත්මය කරගෙන යනවා.
 
ඒ වැඩපිළිවෙල අනුව සෑම අසනයකින්ම අපිට අවම වශයෙන් සිංහල ඉඩම් සහ දේපළ වෙළඳාම් ඒජන්තවරයෙක් අවශ්යයි. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ රාජකාරිය තමයි තම ප්රදේශයේ ඉඩම් හොයල කාලාම ඉඩම් Database එකට එකතු කිරීම සහ ගැනුම්කරුවන්ට අවංක සේවයක් සැපයීම.
 
ඒ සඳහා ඔබ ඉඩම් හිමිකරු සමග එකඟවෙලා 3%ක් මුදලක් අය කිරීමේ වරදක් නැහැ නමුත් ඔබ අමතර මිලක් එක් නොකළ යුතුයි. Cut නොතැබිය යුතුයි. බොරු නොකිය යුතුයි.
 
මම නොමිලේ ලබාදෙන පාඨමාලාව අනුව ධාර්මික ලෙස ඒ ව්යාපාරය කල යුතුයි. අපිට කිසිම ගෙවීමක් නැහැ.
 
ඔබ නිවැරදිව කලොත් පංච සීලයෙන් එකම සිල් පදයක් වත් නොකඩා මේව්යාපාරයෙන් මාසයකට ලක්ෂ ගණනක් ඉතාම අඩු හෝ ආයෝජන නැතිව ඉපයිය හැකියි.
 
 
තෙරුවන් සරණයි!
ආචාර්ය බුද්ධික අදිකාරී, සේනා සංවිධානය, කාලාමය.
සිංහල ව්යවසායකයන් බිහි කිරීමේ ව්යාපෘතිය.
 
----//-----
 
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.

 

 

Android APP එක මෙතැනින් බාගත කරන්න

 

කාලාම FAQs 

 කාලාමය යනු කුමක්ද?

 නොමිළේ ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාව කොහෙද තියන්නේ?

 කාලාම Android APP එක බාගත කරන්නේ කොහොමද?

 විමධ්‍යගත ආර්ථික සැලැස්ම කියන්නේ මොකක්ද?

 අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 කාලාම ප්‍රතිපත්ති හෙවත් ලාංකීය සංස්කෘතික සහ සාමාජිය ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනාව කියන්නේ මොකක්ද?

 

මම ව්‍යාපාරිකයෙක්, 

  මුලික අලවි සැලැස්මක් සහ "ස්ථාවර Customer Base" එකක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද?

 මම Online Shop එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මම මගේම Customer Base එකක් හදන්නේ කොහොමද?

 මගේ දැන්වීම් කාලාම Market එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද?

 මට කාලාමයේ තියන විශේෂ ව්‍යාපාරික අවස්ථා මොනවද? (ව්‍යාපාරික අවස්ථා 25ක්)

 

 

Enter with Facebook Login