සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම


බොහෝ දෙනා සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳව කතා කලත් අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව සකස් කිරීම ගැන පැහැදිලි සැ

 ආයුබෝවන්,

මගේ දැනුම සහ කැමැත්ත අනුව මා ඉලක්ක කරන්නේ රටට ඩොලර් ගෙනෙන සැලසුම් සකස් කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුව හරහා කෙසේ හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමයි (මේ සැලසුම් : https://www.facebook.com/100057597882026/posts/434488418481084).

 

නමුත් බොහෝ දෙනා සොරාගත් රාජ්‍ය ධනය නැවත පවරා ගැනීම පිළිබඳව කතා කලත් අවශ්‍ය නීතිමය රාමුව සකස් කිරීම ගැන පැහැදිලි සැලසුමක් මම තවම දැක්කේ නැහැ. ඒ නිසා නීති අංශයේ ඉන්න මගේ හිතවතුන් සම්බන්ධ කරගෙන කුඩා කණ්ඩායමක් සකස් කරලා ඒ දේත් ආරම්භ කරන්න අදහස් කළා.

ඔබ රටේ ව්‍යවස්ථාව සහ මීට අදාල කොමිසන් සාභා ගැන ප්‍රමාණික දැනුමක් සහ අත්දැකීම් ඇති කෙනෙක් නම් කමෙන්ටුවක් හරහා මා දැනුවත් කරන්න.

ඔබටත් අපගේ ඒ ස්වෙච්චා කමිටුවට අදහස් ලබා දෙන්න පුළුවන්.

----//-----
by Dr. Buddika Adikari
B.Sc (Moratuwa), PhD (Surrey, UK)
© Buddika R B Adikari All Rights Reserved.

P.S: 2019 ඉඳල අපි කිව්ව මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කළා නම් අද වෙනකොට රටට ඩොලර් අඩුවක් නැතුව එන්න පටන් අරන් : https://kaalama.org/read-blog/93432

 

 

Enter with Facebook Login