ශානි ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස් Profile Picture
ශානි ඉලෙක්ට්‍රිකල්ස්
@shanielectricles
5 people like this
0712 515151 - 0763715211

image

image
  • About
  • ගෘහස්ථ විදුලි උපකරණ ,ගෑස් උඳුන් අළුත්වැඩියාව සහ අමතරකොටස් අලෙවියේ විශ්වාසනීය සේවාව.
    අංක 75/c/1,
    රුක්මල්ගම,
    පන්නිපිටිය.
    0712 515151----0763715211
Enter with Facebook Login