සිහෙළ Apparel Profile Picture
සිහෙළ Apparel VERIFIED
@sihelaapparel
32 people like this
0779992118
සිහෙළ Apparel added new product for sell.
1 year ago
image

Men's Black T-Shirt

උසස් තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගැනීමට හැකිය.


සිහෙළ ඇඟලුම් වන අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලංකික නිෂ්පාදන වේ.

ඇනවුම් සඳහා 0779992118 අමතන්න.

Home Delivery සඳහා නුගේගොඩ, දෙල්කඳ සිට 3km දක්වා රු. 150/- ක්ද, වැඩිවන සෑම කිලෝමිටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

ස්තුතියි!


Type New
Price Rs.900 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Rs.150 (LKR)

සිහෙළ Apparel added new product for sell.
1 year ago
image

Men's White T-Shirt

උසස් තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගැනීමට හැකිය.


සිහෙළ ඇඟලුම් වන අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලංකික නිෂ්පාදන වේ.

ඇනවුම් සඳහා 0779992118 අමතන්න.

Home Delivery සඳහා නුගේගොඩ, දෙල්කඳ සිට 3km දක්වා රු. 150/- ක්ද, වැඩිවන සෑම කිලෝමිටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

ස්තුතියි!


Type New
Price Rs.900 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Rs.150 (LKR)

සිහෙළ Apparel added new product for sell.
1 year ago
image

Men's White T-Shirt

උසස් තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගැනීමට හැකිය.


සිහෙළ ඇඟලුම් වන අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලංකික නිෂ්පාදන වේ.

ඇනවුම් සඳහා 0779992118 අමතන්න.

Home Delivery සඳහා නුගේගොඩ, දෙල්කඳ සිට 3km දක්වා රු. 150/- ක්ද, වැඩිවන සෑම කිලෝමිටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

ස්තුතියි!


Type New
Price Rs.900 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Rs.150 (LKR)

සිහෙළ Apparel added new product for sell.
1 year ago
image

Men's White T-Shirt

උසස් තත්වයේ පිරිමි T Shirts.
S,M,L,XL

තොග ගැණුම් කරුවන් සදහා විශේෂ අඩු කල මිල.
ඉතාමත් අඩු මුදලට ඔබට අපෙන් මිලදී ගැනීමට හැකිය.


සිහෙළ ඇඟලුම් වන අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලංකික නිෂ්පාදන වේ.

ඇනවුම් සඳහා 0779992118 අමතන්න.

Home Delivery සඳහා නුගේගොඩ, දෙල්කඳ සිට 3km දක්වා රු. 150/- ක්ද, වැඩිවන සෑම කිලෝමිටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

ස්තුතියි!


Type New
Price Rs.900 (LKR)
Status In stock
Transport Delivery fee Rs.150 (LKR)

  • About
  • සිහෙළ ඇඟලුම් වන අපගේ සියලුම නිෂ්පාදන 100% ශ්‍රී ලංකික නිෂ්පාදන වේ.

    ඇනවුම් සඳහා 0779992118 අමතන්න.

    Home Delivery සඳහා නුගේගොඩ, දෙල්කඳ සිට 3km දක්වා රු. 150/- ක්ද, වැඩිවන සෑම කිලෝමිටරයක් සඳහා රු. 30/- බැගින්ද අය කෙරෙන බවද කරුණාවෙන් සලකන්න.

    ස්තුතියි!
Enter with Facebook Login