බොහෝ දෙනෙක් දකින හීනයක් තමයි තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක්.
දැන්ම බැරි වුනත් මේ දැනුම එකතු කර ගන්න.
මෙතැන කොටස් 15 ක පාඨමාලාවක් තියනවා.
සියලුම කොටස් : https://kaalama.org/read-blog/1869

නොමිළේ ඔබ වෙත ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ සියලුම කොටස්.
kaalama.org

නොමිළේ ඔබ වෙත ලබා දෙන "ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරමු" පාඨමාලාවේ සියලුම කොටස්.

මෙතැන කොටස් 15 ක පාඨමාලාවක් තියනවා. ඉවර කරලා අපිට කියන්න. හැකි පමණින් අපි උදව් කරනවා.

8 - 11 ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍ය)
අයකිරීම රු200/- (පැය 2ක් සඳහා)

මේ දුෂ්කර සමයේ ගෙදර සිටම ඔබගේ දරුවට WhatsApp, Viber හෝ Messenger හරහා අධ්‍යාපනය ලබා දෙමු.
විමසීම් : 0710461292

image

අපිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිටරට ඉන්න ඔබගේ දරුවන්ට WhatsApp/Viber/Skype/Messenger හරහා උගන්වන්න පුළුවන්.

එංගලන්තේ දරුවෙකුගෙන් පැයට රු. 8,000- 10,000/- ක් පමණ ගන්නවා.
අපිට පැයට රු200/- සිට කරන්න පුළුවන්.

ඔබගේ දරුවන් සිටිනවා නම් අපිට කතා කරන්න. නැත්නම් ඔබගේ යාළුවන්ට කතා කරලා කටින් කට ප්‍රචාරය කරන්න.

අපි එහෙම කලොත් අපේ ගුරුවරුන්ට විදේශ විණිමය ලංකාවේ ඉඳලම ගෙන්න පුළුවන්.
ඒක ඔවුන්ට පෞද්ගලිකව වගේම රටටත් මේ වෙලාවේ ලොකු ශක්තියක්. අපිට උදව් කරන්න.

image

12 - 13 ගිණුම්කරණය (සිංහල මාධ්‍ය)
අයකිරීම රු200/- (පැය 2ක් සඳහා)

මේ දුෂ්කර සමයේ ගෙදර සිටම ඔබගේ දරුවට WhatsApp, Viber හෝ Messenger හරහා අධ්‍යාපනය ලබා දෙමු.
විමසීම් : 0702084421

image

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පිටරට ඉන්න ලංකාවේ දරුවන්ට Whatsapp වගේ උගන්නන්න පුළුවන්.

එංගලන්තේ A/L දරුවෙකුගෙන් පැයට රු. 10,000/- ක් පමණ ගන්නවා.
අපිට ආරම්භයක් විදිහට රු1000 ට කලොත් සාර්ථක වෙන්න ඕනෑ.

තමන්ගේ යාළුවන්ට කතා කරලා කටින් කට ප්‍රචාරය කරලා බලමුද?

image